Art Journal
Back to All Events

Seminarium och release för Paletten #314

Tid/Time: 18.00-19.30
Plats/Location: Rutiga golvet, Royal Institute of Art 
Språk/Language: engelska/English
Bild/Picture: Olia Sosnovskaya: "burn on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke," (2017)

[Scroll down for English]

Konsttidskriften Palettens mångåriga undersökning av konstens autonomi har byggt på en märklig misstanke. Om nu den moderna konsten är en integrerad del av en kolonial och kapitalistisk modernitet, med dess olika statsformer och dess makt- och begärsrelationer, borde den då inte vara en viktig plats för att försöka förstå och utmana dess förutfattade gränslinjer?

Idag är vi många som både konstnärligt och intellektuellt försöker kritiskt granska och befria kategorier såsom klass, kön, ras och sexualitet från de moderna orienteringar som fortfarande strukturerar mänskligt liv. Intresset för hur vi styrs av och styr våra liv har på senare år aktualiserat regelverket som konstnärlig form; det så kallade “scoret”. 

I nya Paletten (#314) låter vi det redaktionella montagets form verka därefter, genom bidrag av Mattin, Moa Franzén, PETER, Max RonnersjöOlia Sosnovskaya och NMO. Deras utsagor vidgar och komplicerar score-begreppet och de problematiker som följer med dess spridning i ett samtida arbetsparadigm. 

Vid detta kombinerade release-seminarium utför eller berättar några medverkande i Paletten om sitt arbete. Paletten presenterar också två nya remixer av Sclub7:s låt “Bring it All Back” (1999), av rip ME och Long War. De finns även att lyssna till på Palettens hemsida från 1 januari 2019. 

Konsttidskriften Paletten är en svensk konsttidskrift med bidrag från en mängd fält och praktiker. Sedan den grundades i Göteborg 1940 har tidskriften varit centrum för kritiska samtal om och som konst i Sverige. Nuvarande redaktionsgrupp består av Johannes Björk, Gabo Camnitzer, Andreas Christakis, Anton Göransson, Patrik Haggren, Maja Hammarén, Laura Hatfield och Frida Sandström. Chefredaktörer är Sinziana Ravini och Fredrik Svensk. Hemsida: https://paletten.net

Fullständigt program för forskningsveckan: https://kkh.se/forskningsvecka/

* * *

Release seminar with Paletten Art Journal

Paletten Art Journal’s longstanding investigation of the autonomy of art relies on a strange suspicion. If the modern art is integrated in the colonial and capitalist modernity, with its different formations of states, power relations and desire structures – isn’t it then an important place to understand and challenge these presumed boundaries? 

Today we are many who both artistically and intellectually try to critically investigate and liberate categories such as class, race and sexuality from the modern alignments that still are shaping human life. In recent years, the interest in how we shape our lives and how they are shaped has actualised the protocol as artistic form: the so called “scores”. 

In the new issue of Paletten (#314), we let the shape of the editorial montage work accordingly, through contributions by Mattin, Moa Franzén, PETER, Max RonnersjöOlia Sosnovskaya och NMO. Their additions broaden and complicate the notion of the score, and the problems that follow with its proliferation in a contemporary paradigm of work. 

For this combined release seminar, contributors of Paletten Art Journal will present or practice their works, alongside two new remixes of Sclub7’s track “Bring it All Back” (1999), by rip ME och Long War. These will also be available at Paletten’s web page from 1 January 2019. 

Paletten Art Journal is a Swedish-based art journal with contributions from various fields and practices. Since it was founded in Gothenburg in 1940, the journal has been a center for the critical conversation on and with art in Sweden. The editorial board currently consists of: Johannes Björk, Gabo Camnitzer, Andreas Christakis, Anton Göransson, Patrik Haggren, Maja Hammarén, Laura Hatfield and Frida Sandström. Editors-in-chiefs are Sinziana Ravini and Fredrik Svensk. 
Website: https://paletten.net

Full programme for the research week: https://kkh.se/en/forskningsvecka/